Anasayfa
Programımız
İnsani Erdemler

İnsanİ Erdemler

İNSANÎ ERDEMLER PROGRAMI

Kalem Vakfı Okulları olarak kuruluşumuzun 16. yılını yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. Geride kalan bu 16 yılda, “taklit etmeyen” ancak; “taklit ve takip edilen” bir kurum olduk. Bunun sebebi, alışılagelmiş ezberci bir eğitim sisteminden uzak, kendimize has uygulamaların yer aldığı bir “eğitim felsefemizin” olmasıdır.
İnsanî Erdemler Eğitim Programı, kurulduğumuz 2000 yılından bugüne kadar eğitim felsefemizin en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Kalem Vakfı Okulları olarak; biz, öğrencilerimizin sadece zihnine hitap etmiyoruz. Onların zihinlerini yalnızca kuru bilgilerle doldurmuyoruz. Öğrencilerimizin ruhlarına ve gönüllerine de dokunmaya çalışıyoruz. Amacımız; onların kullanılabilir bilgilere, çelik gibi bir iradeye ve kontrol edilebilir hislere sahip, sağlıklı ve dengeli fertler olarak yetişmelerinin yanında, güzel ahlâk sahibi insanlar olmalarını da sağlamaktır.

Eğitimin genel amaçları arasında yer alan, “İyi İnsan Yetiştirme” hassasiyeti, maalesef Türkiye’de yıllarca göz ardı edilmiştir. Bu hassasiyeti 15 yıl önce, eğitimin gündemine getirerek, birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da eğitim camiasına öncü olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

  

I. İNSANÎ ERDEMLER EĞİTİMİNİN TANIMI

İnsanî Erdemler Eğitiminin tanımını yapabilmek için, önce “erdem” kelimesinin anlamına bir bakalım.

Erdem: is. 1. Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet. 2. fel. İnsanın ruhsal olgunluğu. (Akalın ve ark., 2009), a, hüner, maharet (Parlatır, 2012).

Bu tanımlar ışığında, İnsanî Erdemler Eğitim Programı; insanı eğiterek, bütün insanlık âleminin kabul ettiği, iyilik, doğruluk, dürüstlük, merhamet, alçakgönüllülük, adâlet, sevgi vb. üstün ahlâkî niteliklerle mücehhez bir hâle getirme programıdır. 

  

II. İNSANÎ ERDEMLER PROGRAMININ (İ.E.P) AMACI

Kalem Vakfı Okulları olarak, öncelikli hedefimiz, “ideal insan” yetiştirmektir. Hedefimizdeki ideal insan, “insanlık adına ve insanlık için, insanlığın önünde bir meş’ale, bir pusula olabilen; zamanın bütün yıpratmalarına rağmen kendisine duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı” insandır. İ.E.P’nin maksadı da; öğrencilerimizi, bu hedef doğrultusunda eğitirken, öğretmen ve velilerimizi de, bu “ideal” insanın sahip olduğu meziyet ve faziletlerle donatabilmek, onların da gelişmelerini desteklemektir. Bu noktadan hareketle, İ.E.P.’nin kendimizden başlayıp merkezde öğrencilerimiz olmak üzere; öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve personelimizi, dolayısıyla bütün okulumuzu, daha da genişletildiğinde milletimizi ve bütün insanlığı kapsadığını söyleyebiliriz.

Kalem’in İdeallerine gönül vermiş fertler olarak, mes’uliyet alanımızın bütün insanlık âlemini kapsadığını düşünüyoruz. İEP’nin amacı; yeryüzünde adâleti hâkim kılmak, bütün insanların gönlünü ferahlatmak ve vicdanları, herkesin doğruluğunda ittifak ettiği faziletlerle inşa etmektir. Böylece, insanlığın geleceğini teminat altına almak için, büyük bir adım atmaktır. Yeryüzündeki bütün insanların barış, refah, huzur ve mutluluğunu tesis etmek için, gönüllerin insanî erdemlerle donatılmasının şart olduğuna inanıyoruz.

Tekrar vurgulamak gerekirse, İnsanî Erdemler Eğitim Programımızın en başta gelen gayesi, öğrencilerimizin kullanılabilir bilgilere, çelik gibi bir irâdeye, kontrol edilebilir duygulara sahip fertler olmalarının yanında, onları güzel ahlâkla bezenmiş, ideal, birer örnek insan olarak yetiştirmektir.